Språkarbeid i barnehagen

Mål for språkarbeidet

Barna skal ha tilbud om et rikholdig språkmiljø med voksne som er bevisste hvordan de kommuniserer, og som er gode språklige forbilder. Barna skal få gode vilkår for å utvikle språket sitt ut fra sine forutsetninger.

I vår barnehage har vi stort fokus på språkarbeid. Vi ønsker at alle barn skal ha gode muligheter for å utvikle sitt språk ut fra sine forutsetninger. Dette innebærer at personalet må ha et åpent, tydelig og lyttende kroppsspråk, og være tilgjengelig for barna i kommunikasjonen.

Vi bruker hverdagssituasjoner aktivt der vi snakker med barna i formelle og uformelle situasjoner med verbal og non-verbal kommunikasjon. Vi har samlingsstund med konkreter, leser bøker, synger sanger og leker med språket som rim og regler.
Eksempel på formelle situasjoner er språkgrupper, turer, samlingsstunder, formingsaktiviteter og måltider.
Eksempel på uformell situasjoner er levering på morgenen, frilek på avdelingene, utelek, av- og påkledning og henting på ettermiddagen.